Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností

Hifour s.r.o.,
se sídlem Sokolovská 694/100a, 18600 Praha 8,
IČ: 47537841,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17944,
email: info@balikonos.cz,
číslo účtu: 200467371/2010,

(dále jen jako "Provozovatel")

a koncovým uživatelem (dále jen jako "Zákazník")

vzniklé v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele spočívajících ve zprostředkovávání přepravy Zásilek, předávání dat o Zásilkách Přepravcům, v provozování Aplikace a v prodeji doplňkového zboží prostřednictvím stránek Balíkonoš

(dále jen jako "Obchodní podmínky" nebo "OP").

Čl. I
Definice

 1. 1. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají následující výrazy, jsou-li v těchto OP, včetně jejích úvodních ustanovení, či Smlouvě, uvozeny velkým počátečním písmenem, pro účely těchto OP a Smlouvy následující význam:
  1. a. "Obchodní podmínky" nebo "OP" znamená tyto obchodní podmínky;
  2. b. "Smlouva" znamená Rámcovou smlouvu o zprostředkovávání přepravy zásilek a předávání dat uzavřenou mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Nedílnou součástí Smlouvy je vždy aktuální znění OP a Ceníku. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními uvedenými v OP a/nebo Ceníku. Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky užívání Aplikace Zákazníkem a podmínky sjednávání Dílčích smluv o zprostředkování přepravy, Dílčích smluv o předání dat a kupních smluv na doplňkové zboží uzavíraných na základě poptávky Zákazníka, a práva a povinnosti z těchto smluv plynoucích.
  3. c. "Dílčí smlouva o zprostředkování přepravy" znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Provozovatelem, kterou se Provozovatel zavazuje zprostředkovat přepravu Zásilky u Zákazníkem určeného Přepravce Balíkonoš a Zákazník se za to zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu dle aktuálního Ceníku. Dílčí smlouva o zprostředkování přepravy se řídí Smlouvou, která má povahu smlouvy rámcové.
  4. d. "Dílčí smlouva o předání dat" znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Provozovatelem, kterou se Provozovatel zavazuje předat data o uzavřené Zásilce, která Zákazník zadal prostřednictvím Aplikace, Zákazníkem určenému Vlastnímu Přepravci. Dílčí smlouva o předání dat se řídí Smlouvou, která má povahu smlouvy rámcové.
  5. e. "Ceník" znamená položkový seznam cen za služby a zboží Provozovatele;
  6. f. "Balíkonoš" znamená webové stránky Provozovatele v síti internet dostupné na doméně www.balikonos.cz;
  7. g. "Aplikace" znamená uživatelský účet ve webovém rozhraní umístěný na stránkách Balíkonoš přístupný pouze Provozovateli a konkrétnímu Zákazníkovi, jemuž byl do tohoto účtu přístup vytvořen. Prostřednictvím Aplikace je Zákazníkovi umožněno využívat služeb Provozovatele a uzavírat Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy, Dílčí smlouvy o předání dat a kupní smlouvy na doplňkové zboží;
  8. h. "Zásilka" znamená Balík nebo souhrn Balíků, které jsou pomocí Aplikace zadány k přepravě u jednoho konkrétního Přepravce ze stejného místa vyzvednutí ve stejný orientační čas na stejné místo doručení;
  9. i. "Balík" znamená věc movitou určenou k přepravě konkrétním Přepravcem, která je k takové přepravě v souladu s Přepravními podmínkami daného Přepravce a právním řádem způsobilá;
  10. j. "Přepravce Balíkonoš" znamená osobu odlišnou od Provozovatele, obchodního partnera Provozovatele, který provádí přepravu Zásilek a jehož prostřednictvím Provozovatel na základě Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy zprostředkuje přepravu Zásilky.
  11. k. "Vlastní Přepravce" znamená osobu odlišnou od Provozovatele, smluvního partnera Provozovatele a Zákazníka, jemuž Provozovatel na základě Dílčí smlouvy o předání dat předá data tvořící Zásilku.
  12. l. "Přepravce" znamená Přepravce Balíkonoš a Vlastní Přepravce dohromady.
  13. m. "Přepravní podmínky" znamená přepravní řád, přepravní podmínky či jakkoli jinak nazvaný dokument či souhrn dokumentů, kterými konkrétní Přepravce upravuje podmínky jím prováděné přepravy, zejména pak pravidla týkající se balení věcí určených k přepravě a seznam věcí vyloučených z přepravy.

Čl. II
Uzavření Smlouvy

 1. 1. Pro využívání služeb Provozovatele se Zákazník musí nejprve registrovat prostřednictvím internetových stránek Balíkonoš a mít s Provozovatelem uzavřenu Smlouvu.
 2. 2. Zákazníkem může být pouze podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 Občanského zákoníku, který má přidělené identifikační číslo.
 3. 3. Registraci Zákazník zahájí v příslušné části stránek Balíkonoš vyplněním vyžadovaných údajů včetně údajů kontaktních a jejich odesláním. Následně Zákazník obdrží na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci, návrh Smlouvy, tyto OP a internetový odkaz na stránky, kde lze registraci dokončit. Po přesměrování na tento odkaz bude Zákazníkovi umožněno zkontrolovat Smlouvu, OP a také Ceník. Zákazníkovi bude umožněno Smlouvu, OP a Ceník stáhnout a uchovat si je. Označením pole "Souhlasím se zněním Rámcové smlouvy o zprostředkovávání přepravy zásilek a předávání dat včetně Obchodních podmínek a Ceníku, a chci tuto smlouvu uzavřít." Zákazník vyjádří se zněním Smlouvy, OP a Ceníku souhlas a tímto okamžikem je mezi ním a Provozovatelem uzavřena Smlouva. Obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. 4. Provozovatel je oprávněn Zákazníka kontaktovat za účelem ověření údajů uvedených při registraci.
 5. 5. Po uzavření Smlouvy Provozovatel vytvoří Zákazníkovi přístup do Aplikace. Přístup do Aplikace je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Zákazník odpovídá za to, že přístup k Aplikaci nebude umožněn nikomu jinému než Zákazníkovi či osobám jím pověřeným. Zákazník odpovídá za veškeré užívání Aplikace, zejména za uzavřené dílčí a kupní smlouvy a jejich plnění.
 6. 6. Zákazník prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách Balíkonoš a při uzavření Smlouvy či jinak poskytnuté Provozovateli jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Provozovateli bezodkladně oznámí. Zákazník prohlašuje, že ve smluvním vztahu s Provozovatelem vystupuje jako podnikatel. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Zákazníkem. Zákazník Provozovateli odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.
 7. 7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit. O případné změně a datu její účinnosti bude Zákazník v předstihu vyrozuměn a bude mu umožněno se s novým zněním OP seznámit. Od data účinnosti změny těchto OP se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem bude řídit novým zněním OP. Nebude-li Zákazník souhlasit s novým zněním OP, bude mu umožněno Smlouvu vypovědět. Změnou OP ani výpovědí Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění OP či za trvání Smlouvy.

Čl. III
Aplikace

 1. 1. Po vytvoření přístupu do Aplikace provede Zákazník potřebná nastavení, kterými ho Aplikace provede.
 2. 2. Prostřednictvím Aplikace je Zákazníkovi umožněno zejména:
  1. a. vkládat a uzavírat Zásilky ručním zadáním, nahráním CSV souborů nebo pomocí automatizovaného systému API, volit si Přepravce kteří mají přepravu provést a tím tak uzavírat Dílčí smlouvy o zprostředkování dopravy a/nebo Dílčí smlouvy o předání dat;
  2. b. sledovat historii a stav Zásilek a plateb za ně;
  3. c. objednávat doplňkové zboží a uzavírat ohledně něj kupní smlouvy;
  4. d. zobrazit Smlouvu, aktuální znění OP a Ceníku;
  5. e. podávat reklamace;
  6. f. vypovědět Smlouvu a zrušit přístup do Aplikace. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za jejího trvání;
  7. g. aktualizovat údaje.
 3. 3. Aby bylo možné vkládat a uzavírat Zásilky pomocí automatizovaného systému API, musejí být za součinnosti Zákazníka a Provozovatele nejprve provedena nastavení Aplikace. O tato nastavení může Zákazník Provozovatele kdykoliv zažádat.
 4. 4. Zákazník bere na vědomí, že přístup na stránky Balíkonoš a do Aplikace nemusí být v důsledku odstávek nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek Balíkonoš a Aplikace. Bude-li to možné, oznámí Provozovatel Zákazníkovi s předstihem plánovanou odstávku.
 5. 5. Prostřednictvím Aplikace budou také Zákazníkovi zasílány oznámení o změně OP podle čl. II odst. 7 těchto OP, o změně Ceníku podle čl. V odst. 6 těchto OP a o plánovaných odstávkách Aplikace nebo stránek Balíkonoš podle odst. 4 tohoto článku.
 6. 6. Provozovatel si pro případ porušení Smlouvy ze strany Zákazníka vyhrazuje právo Zákazníkovi přístup do Aplikace dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

Čl. IV
Přepravci

 1. 1. Všichni Přepravci, které si Zákazník může prostřednictvím Aplikace volit k přepravě Zásilek, jsou Přepravcem Balíkonoš nebo Vlastním Přepravcem. Aplikace Zákazníkovi zobrazuje, který Přepravce je Přepravcem Balíkonoš a který je Vlastní Přepravce.
 2. 2. Pro uzavření Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy, na základě které Provozovatel zprostředkuje přepravu Zásilky, si Zákazník vybere některého z Přepravců Balíkonoš uvedeného v Aplikaci. Cena zprostředkování přepravy u jednotlivých Přepravců Balíkonoš se řídí aktuálním Ceníkem.
 3. 3. Zákazník má také možnost využít k přepravě Zásilek vlastního smluvního partnera, tedy Vlastního Přepravce. Pokud si k přepravě Zásilky Zákazník zvolí Vlastního Přepravce, nemůže mezi Zákazníkem a Provozovatelem dojít k uzavření Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy, ale pouze k uzavření Dílčí smlouvy o předání dat.
 4. 4. Aby mohl Zákazník využít k přepravě Vlastního Přepravce, musí nejprve s tímto Vlastním Přepravcem vstoupit do smluvního vztahu, získat od něj autentizační údaje a tyto autentizační údaje předat Provozovateli, který následně provede potřebná nastavení Aplikace a tohoto Vlastního Přepravce vloží Zákazníkovi do nabídky Přepravců.
 5. 5. V případě využívání Vlastního Přepravce se cena přepravy Zásilek řídí smluvním vztahem mezi Zákazníkem a tímto Vlastním Přepravcem, do kterého Provozovatel nezasahuje. V takovém případě není cena přepravy uvedena v Ceníku a Zákazník platí Provozovateli dle Ceníku pouze odměnu za vkládání dat o Zásilce prostřednictvím Aplikace a jejich předání zvolenému Vlastnímu Přepravci.

Čl. V
Ceník

 1. 1. Využívání služeb Provozovatele je zpoplatněno a ceny se řídí aktuálním Ceníkem. V Ceníku jsou uvedeny zejména ceny za přepravu Balíků u jednotlivých Přepravců Balíkonoš v závislosti na parametrech Balíků, způsob výpočtu paušálního poplatku za využívání Aplikace a ceny za doplňkové zboží. Ceny jsou uvedeny bez DPH, jež bude ke všem cenám služeb Provozovatele a k cenám doplňkového zboží připočteno.
 2. 2. V Ceníku nejsou uvedeny ceny za palivové, celní a mýtné poplatky, jejichž výše je stanovena státními orgány zemí, přes které je Zásilka přepravována, případně je závislá na údajích, které tyto státní orgány vyhlašují. Cena těchto poplatků může být proměnná. Tyto poplatky mají vliv na výslednou cenu zprostředkované přepravy Zásilek a Zákazník se zavazuje je Provozovateli uhradit spolu s odměnou dle Ceníku. Výše těchto poplatků účtovaných Zákazníkovi bude vždy stanovena v závislosti na jejich aktuální výši stanovené dle věty první tohoto odstavce v době, kdy je Zásilka přepravována. Zákazník bere na vědomí, že trasa přepravy Zásilky závisí vždy na konkrétním Přepravci.
 3. 3. Uzavřením Smlouvy se Zákazník zavazuje platit Provozovateli měsíční paušální poplatek za užívání Aplikace. Výše tohoto poplatku je závislá na údajích, které si Zákazník prostřednictvím Aplikace zvolí. Těmito údaji je zejména počet Přepravců, které může Zákazník využívat, počet míst, ze kterých budou Zásilky přepravovány a další. Způsob výpočtu tohoto paušálního poplatku je uveden v Ceníku. Změní-li Zákazník v průběhu jednoho kalendářního měsíce v Aplikaci údaje, jež mají vliv na stanovení výše tohoto paušálního poplatku, bude výše tohoto paušálního poplatku za příslušný kalendářní měsíc stanovena jako částka nejvyšší, které tento paušální poplatek za příslušný kalendářní měsíc dosáhl.
 4. 4. Uzavřením Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy se Zákazník zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za zprostředkování přepravy dle aktuálního Ceníku a uhradit poplatky dle odst. 2 tohoto článku.
 5. 6. Ceník je Zákazníkovi zpřístupněn před uzavřením Smlouvy, jejíž je nedílnou součástí, a dále je dostupný prostřednictvím Aplikace konkrétního Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavírat Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že Ceník uvedený na veřejně dostupných stránkách Balíkonoš se liší od toho dostupného v Aplikaci konkrétního Zákazníka, má přednost tento Ceník dostupný v Aplikaci Zákazníka.
 6. 7. Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník kdykoli změnit. O případné změně a datu její účinnosti bude Zákazník v předstihu vyrozuměn a bude mu umožněno se s novým zněním Ceníku seznámit. Od data účinnosti změny Ceníku se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Provozovatelem bude řídit novým zněním Ceníku. Nebude-li Zákazník souhlasit s novým zněním Ceníku, bude mu umožněno Smlouvu vypovědět. Změnou Ceníku ani výpovědí Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění Ceníku či za trvání Smlouvy.

Čl. VI
Vkládání Zásilek a uzavírání dílčích smluv

 1. 1. Zákazníkovi je prostřednictvím Aplikace umožněno zadávat Balíky k přepravě u konkrétních Přepravců, a to pod záložkou "Nová zásilka".
 2. 2. Balík nebo souhrn Balíků, které jsou pomocí Aplikace zadány k přepravě u jednoho konkrétního Přepravce ze stejného místa vyzvednutí ve stejný čas na stejné místo doručení tvoří jednu Zásilku. Uvede-li Zákazník různá místa a/nebo časy vyzvednutí Balíků, a/nebo různá místa doručení Balíků, a/nebo si vybere pro přepravu Balíků více jak jednoho Přepravce, rozdělí Aplikace přepravu Balíků do více Zásilek. O více Zásilek půjde také v případě, že Balíky k přepravě Zákazník sám pomocí Aplikace rozdělí do více Zásilek.
 3. 3. Zvolí-li si Zákazník k přepravě dané Zásilky Přepravce Balíkonoš, je okamžikem uzavření zásilky dle odst. 12 tohoto článku uzavřena Dílčí smlouva o zprostředkování přepravy. Zvolí-li si Zákazník k přepravě Vlastního Přepravce, je okamžikem uzavření Zásilky dle odst. 12 tohoto článku uzavřena Dílčí smlouva o předání dat.
 4. 4. Zákazník je povinen zadat zejména následující informace o každém přepravovaném Balíku:
  1. a. rozměry;
  2. b. váhu;
  3. c. orientační čas vyzvednutí a doručení Balíku;
  4. d. požadované místo vyzvednutí a doručení Balíku;
  5. e. Přepravce, který má přepravu provést;
  6. f. doplňkové služby, jako je například pojištění Balíku;
  7. g. údaje o odesílateli a příjemci Balíku;
  případně i informace další, které Aplikace bude vyžadovat nebo nabízet.
 5. 5. Cena přepravy každého Balíku je závislá na skutečných údajích uvedených v odst. 2 tohoto článku a v případě zvolení Přepravce Balíkonoš se řídí aktuálním Ceníkem. Aplikace nahrává data z Ceníku a zobrazuje je při procesu zadávání údajů o Balících určených k přepravě u Přepravce Balíkonoš.
 6. 6. Zákazníkovi je také umožněno zadávat vyžadované informace o Balících hromadně nahráním CSV souborů do Aplikace. V takovém případě prostředí Aplikace nezobrazuje ceny přepravy Balíků. Cenu přepravy Balíků prostředí Aplikace nezobrazuje ani v případě zadávání informací o Balících prostřednictvím automatizovaného systému API. Cena se však vždy řídí údaji uvedenými v aktuálním Ceníku.
 7. 7. Ceny za palivové, celní a mýtné poplatky, které jsou stanovené dle čl. V odst. 2 těchto OP, nejsou součástí Ceníku a Aplikace je zobrazuje pouze orientačně.
 8. 8. V případě, že si Zákazník zvolí k přepravě Zásilky Vlastního Přepravce, není Provozovateli cena přepravy řídící se smluvním vztahem mezi Zákazníkem a Vlastním Přepravcem známa a Aplikace ji nezobrazí.
 9. 9. V případě, že Zákazník zadá údaje o Balíku, které mají vliv na cenu jeho přepravy, tedy zejména ty uvedené v odst. 4 tohoto článku, a které se ukáží jako nepravdivé či nepřesné, bude skutečná cena za přepravu Balíku určena na základě skutečných údajů, které přeměří Přepravce provádějící přepravu daného Balíku.
 10. 10. Časy doručení Zásilek, které Aplikace zobrazuje jsou pouze orientační a Provozovatel je negarantuje. Případná změna času doručení Zásilky oproti té v Aplikaci nemá vliv na odměnu Provozovatele dle Ceníku.
 11. 11. Po zadání všech potřebných údajů tvořících Zásilku Zákazník označí pole "Uložit zásilku." Přehled veškerých takto uložených a ještě neuzavřených Zásilek je Zákazníkovi přístupný v Aplikaci pod záložkou "Seznam zásilek." Zákazníkovi je tak umožněno až do uzavření Zásilek dle odst. 12 tohoto článku zadaná data o Zásilkách měnit a upravovat.
 12. 12. Pro potvrzení Zásilky k přepravě Zákazník označí pole "Uzavřít zásilku." Okamžikem označení pole "Uzavřít zásilku" je Zásilka určena k přepravě dle parametrů v ní uvedených, tyto údaje nelze nadále měnit ani Zásilku pomocí Aplikace zrušit. Zvolil-li si Zákazník k přepravě dané Zásilky Přepravce Balíkonoš, je okamžikem označení pole "Uzavřít zásilku" mezi Zákazníkem a Provozovatelem ohledně dané Zásilky uzavřena Dílčí smlouva o zprostředkování přepravy, která se řídí Smlouvou, OP a Ceníkem. Zvolil-li si Zákazník k přepravě dané Zásilky Vlastního Přepravce, je okamžikem označení pole "Uzavřít zásilku" mezi Zákazníkem a Provozovatelem ohledně dané Zásilky uzavřena Dílčí smlouva o předání dat, která se řídí Smlouvou, OP a Ceníkem. Zákazníkovi je pod záložkou "Seznam zásilek" také umožněno označit pole "Uzavřít všechny zásilky," čímž je uzavřena dílčí smlouva dle výše uvedených pravidel ohledně všech Zásilek v tomto seznamu uvedených.
 13. 13. Zákazník bere na vědomí, že cena za uzavřenou Zásilku v ní uvedená nemusí být konečná a že se s ohledem na ustanovení odst. 7 a odst. 9 tohoto článku může lišit od ceny, která bude Zákazníkovi účtována.
 14. 14. Zákazník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů o Balících a Zásilkách, které některým ze způsobů, které Aplikace umožňuje, nahraje do Aplikace a označí jako uzavřené Zásilky postupem podle odst. 12 tohoto článku. Zákazník odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů o Balících a Zásilkách.
 15. 15. Provozovatel může po Zákazníkovi požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Zákazník v průběhu zadávání Zásilky upozorněn.
 16. 16. Přehled uzavřených zásilek podle odst. 12 tohoto článku je Zákazníkovi přístupný v Aplikaci.
 17. 17. Zákazník se zavazuje, že se před uzavřením každé Zásilky důkladně seznámí s Přepravními podmínkami každého Přepravce, kterého si zvolí k přepravě Balíků. Zákazník se zejména zavazuje k tomu, že nezadá k přepravě takový Balík, který by u daného Přepravce dle jeho Přepravních podmínek byl z přepravy vyloučen a že každý Balík bude řádně zabalen a připraven k přepravě tak, jak budou vyžadovat Přepravní podmínky daného Přepravce. Zákazník bere na vědomí, že Přepravci jsou oprávnění své Přepravní podmínky měnit a aktualizovat.

Čl. VII
Doručování Zásilek a storno podmínky

 1. 1. Doručování Zásilek se řídí Přepravními podmínkami Přepravce, který přepravu Zásilky provádí.
 2. 2. Zákazník souhlasí s tím, aby o průběhu přepravy Zásilky a jejím doručením byl informován přímo Přepravcem, kterého si k přepravě zvolil a aby Provozovatel za tímto účelem předal danému Přepravci potřebné údaje o Zákazníkovi.
 3. 3. Zákazník bere na vědomí, že časy doručení, které Aplikace zobrazuje, jsou pouze orientační a Provozovatel za ně neodpovídá.
 4. 4. V případě, že Balíky tvořící Zásilku nevyhovují Přepravním podmínkám Přepravce, který má provést jejich přepravu, je Provozovatel oprávněn odmítnout zprostředkování přepravy takového Balíku nebo celé Zásilky.
 5. 5. Provozovatel neodpovídá za zprostředkování přepravy v případě, že Balíky tvořící Zásilku nejsou připraveny v čase a místě vyzvednutí tak, jak bylo určeno v Zásilce.
 6. 6. Provozovatel neodpovídá za zprostředkování přepravy v případě, že Přepravci provádějícímu přepravu nebude doručení Balíků tvořících Zásilku v místě doručení určeném v Zásilce umožněno.
 7. 7. Provozovatel neodpovídá za zprostředkování přepravy v případě, že údaje tvořící Zásilku se ukáží jako nepravdivé nebo nepřesné v takovém rozsahu, že to může mít vliv na jejich přepravu u zvoleného Přepravce.
 8. 8. Zákazník bere na vědomí, že po uzavření Zásilek dle čl. VI odst. 12 těchto OP není možno údaje tvořící tyto Zásilky měnit. Bude-li si Zákazník přát takovou Zásilku změnit nebo zrušit, musí kontaktovat Provozovatele. Případná změna nebo zrušení Zásilky po jejím uzavření nemá vliv na smluvenou odměnu Provozovatele, nedohodou-li se strany jinak.

Čl. VIII
Odměna Provozovatele a fakturace

 1. 1. Provozovatel se zavazuje oproti veškeré odměně, na kterou mu vznikne nárok, na kupní cenu Zákazníkem odebraného doplňkového Zboží, jakož i na úhradu poplatků účtovaných dle čl. V odst. 2 těchto OP, vystavit Zákazníkovi fakturu. Tyto Faktury budou Zákazníkovi dostupné v Aplikaci a dále je Provozovatel bude zasílat zákazníkovi elektronicky na emailovou adresu, kterou bude mít Zákazník uvedenu jako kontaktní v Aplikaci.
 2. 2. Splatnost veškerých faktur vystavených Provozovatelem na základě Smlouvy bude 14 dní, nebude-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
 3. 3. Zákazník se zavazuje tyto faktury platit řádně a včas bankovním převodem na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě. Bude-li Zákazník v prodlení s uhrazením některé faktury delším než týden, má Provozovatel právo zrušit Zákazníkovi přístup do Aplikace bez náhrady. Provozovatel v takovém případě není odpovědný za škodu, která Zákazníkovi v důsledku nemožnosti využívat Aplikaci vznikne. Provozovatel má rovněž v takovém případě právo Zákazníkovi vypovědět Smlouvu s okamžitou platností. Ukončením platnosti Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za jejího trvání. Byla-li však uzavřena dílčí smlouva, jež má být plněna po datu zrušení přístupu Zákazníka do Aplikace nebo vypovězení Smlouvy, může Provozovatel plnění takové dílčí smlouvy odmítnout.
 4. 4. Odměna za používání Aplikace ve formě měsíčního paušálního poplatku stanoveného dle čl. V odst. 3 těchto OP bude Zákazníkovi fakturována vždy jednou za kalendářní měsíc a může být splatná i předem před započetím kalendářního měsíce, za který bude Provozovateli náležet. Trvala-li Smlouva pouze část některého kalendářního měsíce, náleží Provozovateli tato odměna ve formě měsíčního paušálního poplatku v plné výši.
 5. 5. Odměna za zprostředkování přepravy a úhrada poplatků uvedených v čl. V odst. 2 těchto OP náleží Provozovateli okamžikem doručení Zásilky dle Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy ve výši dle v době uzavření takové dílčí smlouvy platného Ceníku. Tato odměna a úhrada poplatků náleží Provozovateli i tehdy, nepodaří-li se Zásilku doručit z důvodů na straně Zákazníka, tedy zejména z důvodu porušení Smlouvy. Tato odměna a úhrada poplatků bude Zákazníkovi fakturována vždy dvakrát za kalendářní měsíc a to k 15. a poslednímu dni kalendářního měsíce, za který tato odměna a úhrada poplatků bude Provozovateli náležet. Tyto faktury budou vždy obsahovat seznam realizovaných i zrušených Zásilek za fakturované období.

Čl. IX
Reklamace

 1. 1. Reklamace týkající se plnění Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy může Zákazník zahájit prostřednictvím příslušné sekce v Aplikaci a Provozovatel se jí bude zabývat. Provozovatel negarantuje kladné vyřízení reklamace.
 2. 2. Reklamacemi týkajících se přepravy na základě Dílčí smlouvy o předání dat se Provozovatel nebude zabývat, leda-že by se jednalo o reklamaci vadného předání dat ze strany Provozovatele.

Čl. X
Odpovědnost Provozovatele a další práva a povinnosti

 1. 1. Zákazník bere na vědomí, že v případě uzavření Dílčí smlouvy o zprostředkování přepravy se Provozovatel nezavazuje k provedení přepravy a že přepravu neprovádí sám, pouze ji zprostředkovává prostřednictvím třetích osob.
 2. 2. Zákazník bere na vědomí, že v případě uzavření Dílčí smlouvy o předání dat se Provozovatel nezavazuje k provedení ani zprostředkování dopravy, pouze se zavazuje k předání dat tvořících uzavřenou Zásilku zadaných prostřednictvím Aplikace do systému Vlastního Přepravce, kterého si Zákazník určil.
 3. 3. Provozovatel se zavazuje, že data tvořící Zásilku předá do systému Přepravce určeného v dané Zásilce do 12 hodin od jejího uzavření dle čl. VI odst. 12 těchto OP. Tato lhůta se přerušuje během dnů pracovního klidu. V odůvodněných případech, jako jsou zejména technické potíže, je Poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit až na 48 hodin. Tato lhůta se přerušuje během dnů pracovního klidu. Nepředá-li Provozovatel data tvořící Zásilku do systému daného Přepravce ani do 48 hodin od uzavření Zásilky, má Zákazník nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Tento odstavec se neužije v případě, že data nemohou být předána z důvodů na straně Přepravce, kterému mají být předána. Tento odstavec se také neužije v případě, že data nebyla předána v důsledku plánované odstávky systému Aplikace nebo stránek Balíkonoš, o které byl Zákazník předem informován.
 4. 4. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které se o Zásilkách v souvislosti se Smlouvou dozvěděl, a to po dobu její účinnosti a dále 2 roky poté. Tato mlčenlivost se nevztahuje na Přepravce a Zákazník uděluje Provozovateli souhlas k předávání informací o Zásilkách Přepravcům, kteří mají provádět přepravu Zásilky, jíž se tyto informace týkají.
 5. 5. Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli a Přepravcům součinnost potřebnou k plnění dílčích smluv a dává souhlas k tomu, aby jej za tímto účelem Provozovatel nebo Přepravci mohli kontaktovat. Zákazník se také zavazuje poskytnout Provozovateli součinnost potřebnou k řádnému fungování systému Aplikace, bude-li to po něm možné spravedlivě požadovat.
 6. 6. Programové vybavení a další součásti tvořící stránky Balíkonoš a Aplikaci jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící stránky Balíkonoš a Aplikaci.

Čl. XI
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. 1. S ohledem na skutečnost, že z podstaty věci je smyslem Aplikace umožnit sdílení některých informací, přičemž některé z nich mají povahu osobních údajů, uvádí shodně Provozovatel a Zákazník, že ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů, je Zákazník správcem, neboť určuje komu, jak a jaká data mají být předána, a Provozovatel je zpracovatelem, neboť tyto údaje předává na základě pokynů Zákazníka (viz způsob uzavírání Dílčích smluv o předání dat).
 2. 2. Zákazník bere na vědomí, že je jeho úkolem, jakožto správce, zajistit dodržování mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům Přepravci.
 3. 3. Přepravce prohlašuje, že přijal dostatečná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, které zpracovává pro Zákazníka.
 4. 4. Přepravce prohlašuje, že bude Zákazníkovi poskytovat přiměřenou součinnost a bude mu nápomocen při plnění Zákazníkových povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
 5. 5. Přepravce je povinen bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o skutečnosti, že u něj došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, nahlásit tuto skutečnost Zákazníkovi, a to prostřednictvím Aplikace, případně též prostřednictvím emailové adresy, kterou má Zákazník uvedenou v Aplikaci.
 6. 6. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy, je Provozovatel povinen smazat veškeré osobní údaje, které od Zákazníka obdržel, ledaže mu jejich uchování ukládá právní předpis.
 7. 7. Jestliže Provozovatel zjistí, že některý z pokynů Zákazníka je nebo by mohl být v rozporu s požadavky na ochranu osobních údajů stanovených příslušnými předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 8. 8. Zákazník bere na vědomí, že dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je Provozovatel oprávněn Zákazníkovi zasílat obchodní na emailové adresy uvedené v Aplikaci obchodní sdělení související se zbožím nebo službou, kterou si Zákazník od Provozovatele objednal. Odběr těchto obchodních sdělení je možné odmítnout předem případně je možné též odhlásit se z odběru obchodních sdělení prostřednictvím patičky uvedené v každém emailu zasílaném Zákazníkovi Provozovatelem.

Čl. XII
Rozhodčí doložka

 1. 1. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

Čl. XIII
Závěrečná ujednání

 1. 1. Zákazník souhlasí s komunikací prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou má uvedenu jako kontaktní v Aplikaci a dále přímo prostřednictvím Aplikace. Zákazník bere na vědomí, že tímto způsobem mu budou zasílána zejména oznámení o změně OP podle čl. II odst. 7 těchto OP, o změně Ceníku podle čl. V odst. 6 těchto OP a o plánovaných odstávkách Aplikace nebo stránek Balíkonoš podle čl. III odst. 4 těchto OP.
 2. 2. Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 3. 3. Smlouva, OP a Ceník a jejich výklad se řídí právními předpisy České republiky.
 4. 4. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 5. 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.
Poptávka
Poptávka služeb Můžete poptat následující služby:
 • Balíky
 • Palety
 • Kontejnery
 • Obalový materiál
 • Tisky
 • Listovní zásilky
 • a další…
Nezávazná poptávka